• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Nho Bac Kan

tiendeu

New Member
#1
Em ë s«ng CÇu cã nhí anh kh«ng?
Anh ë s«ng La ®ang mïa n­íc lò
BÕn Tam Soa chiÒu bu«ng mµu nhí
Th­¬ng con ®ß bì ngì gi÷a dßng tr«i

Anh nhí Ng©n S¬n xanh m­ít nh÷ng ®åi
Xe ch¹y l­în quanh gi÷a l­ng chõng nói
Nhí b¶n Dao bãng ng­êi lÇm lòi
L­ng ®eo gïi in d¸ng nói ngµn n¨m

Anh nhí B¹ch Th«ng giã nói th× thÇm
Mêi kh¸ch l•ng du lªn th¨m Chî Míi
C©u Sl­în, Sli khiÕn hån l¹c lèi
§µn TÝnh bu«ng chïng cho kh¸ch tØnh-say

Anh nhí vÒ em- c« g¸i ng­êi Tµy
QuyÕn rò hån anh bëi ¸o chµm xanh biÕc
Nhí chÐn r­îu ng« thÊm t×nh say kh­ít
Nhí m¾t em nh×n nh­ löa ®¨m ®¨m

B¾c K¹n b©y giê cã nhí hay ch¨ng?
Nh÷ng èng c¬m Lam dÎo bïi sím tèi
Nhí b¸t Sñi R×n ®ªm ®«ng ¨n véi
Nhí nhÞp cÇu Phµ tÊp nËp nguêi qua

"Nay anh trë vÒ bªn dßng s«ng La"
VÉn nhí canh chua, m¨ng nhåi Chî R•
VÑn nguyªn trong anh niÒm tin s¾t ®¸
Em chê anh vÒ trong nçi nhí th¨ng hoa.