• Các thành viên chú ý, NHT trở lại vẫn giữ những thông tin cũ, bao gồm username và mật khẩu. Vì vậy mong mọi người sử dụng nick name(hoặc email) và mật khẩu cũ để đăng nhập nhé. Nếu quên mật khẩu hãy vào đây Hướng dẫn lấy lại mật khẩu. Nếu cần yêu cầu trợ giúp, xin liên hệ qua facebook: Le Tuan, Trân trọng!

Gủi em

tiendeu

New Member
#1
Göi em!

Hoµi Anh µ ! Cuéc sèng lu«n nh­ mét dßng s«ng, lóc b×nh yªn, lÆng lÏ nªn th¬. Lóc d÷ déi,tµn ph¸ víi lò cuèn… Dßng s«ng sÏ bÞ quªn l•ng, Ýt ®­îc ng­êi ®êi biÕt ®Õn, nÕu dßng s«ng Êy chØ b×nh yªn, lÆng lÏ. Dßng s«ng sÏ cã ý nghÜa h¬n, sÏ ®óng nghÜa víi mét dßng s«ng "bªn lì bªn båi" h¬n, nÕu ®ã lµ mét dßng s«ng víi biÕt bao chøng tÝch lÞch sö, dÉu ®ã lµ chøng tÝch ®au th­¬ng cña mét c¬n lò d÷, lµ chøng tÝch ®au th­¬ng cña chiÕn tranh, lµ ký øc hµo hïng cña mét sù kiÖn anh hïng…v..v…. Nh­ c©u h¸t "Dßng s«ng ai ®• ®Æt tªn", chÝnh dßng s«ng víi biÕt bao sù kiÖn, g¾n liÒn víi mét ký øc, míi mang trªn m×nh mét c¸i tªn cã ý nghÜa. Cuéc sèng còng vËy. SÏ chØ lµ mét cuéc sèng v« vÞ vµ tÎ nh¹t, nÕu cuéc sèng ®ã chØ tr«i ®i trong lÆng lÏ, b×nh yªn. §ã kh«ng ph¶i lµ "cuéc sèng t­¬i ®Ñp", cµng kh«ng ph¶i lµ cuéc sèng theo ®óng nghÜa cña tõ "Sèng". Sèng lµ biÕt "cho" vµ biÕt "nhËn". "Cho" cã nghÜa lµ chia sÏ niÒm vui vµ h¹nh phóc víi ng­êi kh¸c, ®em ®Õn cho ng­êi nh÷ng ®iÒu tèt lµnh. DÉu r»ng nhiÒu khi m×nh "Cho" ng­êi kh¸c nçi buån, niÒm ®au ngoµi mong ®îi. "NhËn" còng kh«ng cã nghÜa r»ng chØ nhËn vÒ niÒm vui, h¹nh phóc, mµ cßn c¶ nh÷ng ®ín ®au… BiÕt cho vµ biÕt nhËn cã nghÜa r»ng m×nh ®ang sèng cã môc ®Ých. Cuéc sèng cña em ®• tr¶i qua mÊt m¸t trong lÇn yªu ®Çu, kh«ng cã nghÜa em mÊt niÒm tin trong cuéc sèng, trong t×nh yªu! Em cø ®i råi sÏ ®Õn! §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých trong cuéc sèng, trong t×nh yªu, m×nh ph¶i biÕt dÊn th©n, ph¶i §i. DÉu ®i cã thÓ vÊp ng•, nh­ng ng• råi ®øng dËy ®i tiÕp ®Õn ®Ých. Cßn h¬n m×nh kh«ng ®i v× lo sì ng•, nh­ vËy sÏ kh«ng bao giê m×nh ®i ®Õn ®Ých m×nh muèn ®Õn. T×nh yªu lµ cuéc sèng. Cuéc sèng lµ t×nh yªu! VÉn biÕt r»ng quªn ®i mét mèi t×nh lµ ®iÒu kh«ng t­ëng, nhÊt lµ mèi t×nh ®Çu, víi nh÷ng dÊu Ên kh¾c sÑo lªn tr¸i tim. Nh­ng cã ng­êi ®• nãi r»ng, mét tr¸i tim ®Ñp lµ mét tr¸i tim ngang däc nh÷ng vÕt sÑo. V× tr¸i tim ®ã biÕt yªu th­¬ng, d¸m yªu th­¬ng vµ chÊp nhËn ®au th­¬ng! Em biÕt kh«ng? tr¸i tim cã 4 ng¨n t©m thÊt, t©m nhØ, cã 2 bªn tr¸i, ph¶i. Mét bªn ®Èy m¸u ®i nu«i c¬ thÓ, mét bªn nhËn l¹i dßng m¸u ®• chu du kh¾p c¸c tÕ bµo, thanh läc, nu«i sèng c¬ thÓ trë vÒ. Trªn vßng tuÇn hoµn cña sù sèng ®ã, dßng m¸u cña tr¸i tim m×nh gÆp bao ®iÒu cña sù sèng vµ c¸i chÕt, ®Ó trë vÒ víi mét bªn tim, ®Ó b¾t ®Çu mét vßng tuÇn hoµn míi. T×nh yªu xuÊt ph¸t tõ sù nhËn biÕt vµ ®iÒu khiÓn cña bé n•o, nh­ng ng­êi ta lÊy tr¸i tim lµm biÓu t­îng cho t×nh yªu lµ v× nh÷ng lÏ ®ã! H•y ch«n chÆt nh÷ng miÒn ký øc ®• qua vµo mét ng¨n tim, ®Ó b¾t ®Çu mét t×nh yªu míi. "Hoµi Anh" tªn em rÊt ý nghÜa! em ®• nãi "DÉu biÕt r»ng cè quªn lµ sÏ nhí" VËy em ®õng cè quªn, h•y tr©n träng, n©ng niu t×nh yªu ®ã trong mét gãc tr¸i tim m×nh, ng­êi ®Õn víi em còng sÏ tr©n träng nã. Em h•y cø "Cè nhí", cø "Hoµi nhí Anh" trong miÒn ký øc miªn man cña m×nh, ®Ó ¸m thÞ r»ng "m×nh sÏ quªn". NhÐ em!
Anh lu«n mong em ®­îc h¹nh phóc! Anh m­în lêi mét kÎ v« danh, cÇu chóc cho ng­êi m×nh yªu r»ng: "NÕu ®iÒu ­íc dµnh cho ng­êi t«i yªu trong 4 ngµy thµnh hiÖn thùc, t«i ­íc r»ng ngµy Xu©n, ngµy H¹, ngµy Thu, ngµy §«ng ng­êi t«i yªu ®­îc b×nh yªn, h¹nh phóc. NÕu ®iÒu ­íc chØ trong 3 ngµy, t«i ­íc ®ã lµ ngµy H«m qua, H«m nay vµ Ngµy mai. nÕu chØ trong 2 ngµy, t«i ­íc ®ã lµ ngµy S¸ng, ngµy Tèi. Nh­ng nÕu ®iÒu ­íc chØ ®­îc thùc hiÖn 1 ngµy, t«i ­íc ng­êi t«i yªu ®­îc h¹nh phóc, b×nh yªn ngµy cßn sèng!"
Em cã thÓ chia sÏ víi anh nh÷ng niÒm vui vµ nçi buån! Hoµi Anh nhÐ!
Anh TiÕn Dòng